Bèta-lerarenkamer

Aanleiding en hoofddoel

Het tekort aan academisch geschoolde docenten in de vakken scheikunde, natuurkunde, informatica en wiskunde is inmiddels ongeveer 15 jaar een realiteit en blijkt zeer hardnekkig. Ondanks vele initiatieven laten de laatste trends zien, dat het te voorziene tekort in de bètavakken in het VO de komende jaren eerder zal stijgen dan dalen.

Een groot gedeelte van te tekortvakken betreft  bètavakken. Met de start van het Sectorplan Bèta en Techniek hebben bètadecanen op dit gebied hun verantwoordelijkheid genomen en tot uitdrukking gebracht in het Nationaal Plan Lerarenopleidingen met twee speerpunten:

  1. vergroting instroom universitaire lerarenopleidingen;
  2. faciliteren zij-instromers;

Het faciliteren van de zij-instroom (punt 2) via beta4all is opgestart, zie beta4all.nl. Punt 1 wordt opgepakt door een team samengesteld uit invloedrijke experts uit zowel de vakverenigingen, de universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) en het voortgezet onderwijs (VO): de bèta-lerarenkamer.

Het doel:

De instroom van de universitaire lerarenopleidingen (ULOs) is in 2025 verdubbeld voor natuurkunde, scheikunde en wiskunde; vervijfvoudigd voor informatica, t.o.v. 2017-19.

Onderstaande tabel geeft een indruk van wat dit inhoudt.

Instroomcijfers ULOs gemiddeld over 2017-19 en doelstelling bèta-lerarenkamer (bron: VSNU-ICL)

schoolvak2017- 2019Doel 2025
natuurkunde51100
scheikunde55110
wiskunde62120
informatica1575

 Drie pilaren van aanpak

Om dit ambitieuze doel te halen zien we drie pilaren van een aanpak:

1. Marketing: werven van potentiële nieuwe docenten, zowel op de universiteit als daarbuiten. Maar ook: werken aan het imago van de academisch opgeleide docent. 

2. Verbinden: zorgen dat de potentiële nieuwe docenten snel bij de passende opleidingsplek komen. Het onderwijsloket speelt hierin een cruciale rol.

3. Faciliteren: Zorgen dat de potentiële nieuwe bèta-docenten op een zo flexibel mogelijke manier worden opgeleid. De figuur geeft een indruk van de routes naar het leraarschap in Nederland.

Verbinden en evalueren: de missie van de bèta-lerarenkamer

Door middel van het aandragen van nieuwe ideeën en road maps, het zoeken van verbinding tussen de verschillende spelers, het evalueren van bestaande initiatieven en een lobby richting beleidsmakers zorgt de bèta-lerarenkamer voor verbetering van werving en facilitering van potentiële bèta-leraren.

De bèta-lerarenkamer wordt zelf dus nadrukkelijk geen subsidieverlener maar een denktank en lobby-orgaan. Geen nieuwe vaste speler in het Nederlandse onderwijslandschap maar een projectorganisatie om een duidelijk omschreven doel te bereiken.

Samenstelling

De experts voor de bètalerarenkamer zijn gezocht bij organisaties waarvan verwacht wordt dat ze gezamenlijk het veld bestrijken. De tabel geeft de samenstelling van de bèta-lerarenkamer per oktober 2020.

Isabel ArendsUUVoorzitter
Ralph MeulenbroeksUUSecretaris
Jan van TartwijkUUInteruniversitaire Commissie Lerarenopleidingen
Andy PimentelUvAInformatica Platform Nederland
Nelly LitvakUTHoogleraar algoritmiek en complexe netwerken
Noortje de GraafNNV, DPCNederlandse Natuurkundige Vereniging
Marleen KampermanRUGRaad voor de Scheikunde
Eugène BernardLVOVoorzitter CvB grote VO-scholenkoepel
Monique DewanchandVODocent informatica VO
Jacqueline van MuijlwijkVUVice-bètadecanen

Contact secretaris bèta-lerarenkamer: r.f.g.meulenbroeks@uu.nl

%d bloggers liken dit: